Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Név: Lesku Krisztián EV. 

Székhely: 2483 Gárdony, Paál László utca 8.

Nyilvántartási szám: 52317132, nyilvántartja a Belügyminisztérium

Levelezési cím, panaszkezelés: 2483 Gárdony, Paál László utca 8.

E-mail: info@ohlive.hu

Telefonszám: +36 70 6199721

Weboldal: www.ohlive.hu

Adatvédelmi tisztviselő: a GDPR rendelet alapján az Üzemeltető nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére

Hatályos 2019. április 15. napjától.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú döntésével történő megváltoztatására és módosítására.

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya az Üzemeltető kereskedelmi tevékenységéből adódó adatkezelésre terjed ki. A www.ohlive.hu felhasználója az oldalra történő belépéssel, a regisztrációval, valamint a vásárlással elfogadja az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit és kifejezi azzal kapcsolatos egyetértését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helyt-állóságáért, valamint a partnerek adatkezelésének jogszerűségéért a felelősségét kizárja. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő csak abban az esetben gyűjti és dolgozza fel az Ön adatait, ha ehhez hozzájárulását adta. Biztosíthatjuk Önöket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatkezelés és a titoktartás szigorú követelményeinek, és minden esetben igyekszünk betartani az adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi jogi rendelkezést.  Minden összegyűjtött, személyes adatot kizárólag arra használjuk, hogy ügyfeleinknek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk, és az igényekhez igazodva, valamint az elvárásoknak megfelelően optimalizáljuk szolgáltatásainkat. Az Adatkezelő elkötelezett az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása mellett. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében szükséges a vállalkozás bizonyos partnerei, alvállalkozói (pl. futárszolgálat) számára. Számukra csak azok az adatok kerülnek továbbításra, amelyekre kifejezetten szükségük van feladataik ellátásához. A tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni és tovább adni.

Jogszabályi háttér:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

Fogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető („célhoz kötöttség”)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”)
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

A honlapon az adatszolgáltatás önkéntes és az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett beleegyezésével kezeli. A 16. életévét be nem töltött személy esetén az érintett személyes adatait az Adatkezelő semmi esetben sem gyűjti. Személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbítunk és harmadik félnek indokolatlanul át nem adjuk.

Az adatkezelés jogszerűsége

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a székhelyén tárolja, és megfelelő intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint arról, hogy az érintettek személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés elveinek tiszteletben tartásáról, továbbá arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a Webáruház szolgáltatásainak, szerződéses kapcsolatainak, valamint a megrendelés teljesítése, és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása. Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy csak a cél megvalósulásához szükséges személyes adatok kezelésére kerüljön sor.

Az adatkezelés a fentiek alapján tehát:

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, illetve az vásárló azonosítása
 • rendelés feldolgozása, létrejött szerződés előkészítése
 • számla kiállítása
 • áruszállítás; megrendelt termék kiszállítása
 • panaszok kezelése, ügyintézés érdekében történik.

A kezelt adatok köre és időtartama

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a vásárlás időpontját, a megrendelés számát, a fizetési és szállítási módot, az érintett IP címét és panasz esetén annak tartalmát kezeli. Minden esetben csak a teljesítéshez feltétlenül szükséges adatok kezelésére kerül sor a szükséges, vagy a jogszabályokban meghatározott időtartamig.

 • Kapcsolatfelvétel során: az Ön által megadott adatok, például e-mail, név, telefonszám (a kapcsolatfelvétel lezárultáig).
 • Megrendeléssel kapcsolatos adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzői, a megrendelés száma és időpontja, valamint fizetési és szállítási mód (a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig).
 • Számla kiállítása: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni).
 • Áruszállítás, kézbesítés során: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím (a megrendelt áru kiszállításáig).
 • Panaszok kezelése: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a panasz és a felvett jegyzőkönyv tartalma (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni).
 • Regisztráció során: e-mail cím, valamint a létrehozott fiókban megadott személyes adatok, mint például név, lakcím, illetve a leadott rendelések. A Vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti adatait.
 • A regisztráció, a megrendelés és a hírlevélre történő feliratkozás során eltároljuk a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat – hozzájárulás időpontját és az érintett IP címét – a későbbi bizonyíthatóság érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően (az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig).

Cookie-k, remarketing

Az Adatkezelő a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse Webáruházunk használatát és optimalizálását. Továbbá statisztikai jellegű információt gyűjtünk látogatóinkról a Google Analytics segítségével. Az így rögzített adatok (pl.: IP-cím, látogatás időpontja, bizonyos esetekben a böngésző típusa) nem alkalmasak a felhasználó azonosítására, valamint egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Ezeket az információkat a Google csak akkor adja tovább harmadik félnek, ha ezt a törvény előírja, vagy a Google megbízásából ezeket az adatokat harmadik felek dolgozzák fel.

A remarketing tevékenység a cookie-k segítségével (Google Adwords) valósul meg, melynek jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. Az Üzemeltető a cookie-kat arra használja fel, hogy a Webáruház felhasználóinak a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor visszavonható, a Google szolgáltatásaiban letiltható a cookie-k használata, valamint az érintettnek lehetősége van a cookie-k törlésére a böngészőjükben.

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

További adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt annak lényeges tudnivalóiról. Személyes adatot csak akkor továbbítunk harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az illetékes hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az ebből fakadó adattovábbításért, esetleges következményekért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése céljából.

Adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozók, külső szolgáltatók az Adatkezelővel közreműködnek a Webáruház tevékenységének ellátásában, például a megrendelt áru kiszállításában, a számla kiállításában, illetve az online fizetés végrehajtásában. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezeljék, és azokat kizárólag feladataik ellátásának céljából használják fel.

Az Üzemeltető által igénybe vett adatfeldolgozók, külső szolgáltatók:

 • FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.)
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.)
 • Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa utca 12.)
 • iLogistic Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.)
 • Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.)
 • Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.)
 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

Az Ön jogai

Az adatkezelés során Önt az alábbi jogok illetik meg a GDPR rendelet értelmében:

 • személyes adatokhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés jogalapja hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekein alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előbbi bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében panaszával  közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy vizsgálati eljárását kezdeményezheti (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Tájékoztatjuk, hogy a tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni és polgári pert kezdeményezni az Adatkezelővel szemben. A pert az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kapcsolattartó

Ha bármikor úgy dönt, hogy megszüntetné a tőlünk kapott hírleveleket, vagy személyes adatait szeretné törölni, kérjük, értesítsen kéréséről az info@ohlive.hu email címen.

Továbbá ha bármilyen kérdése, panasza van a jelen szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban, vagy ha csak észrevételeket szeretne tenni tájékoztatónk minőségének javítása érdekében, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@ohlive.hu.

Minden megkeresést szívesen veszünk, és lehetőségeinkhez mérten kielégítjük látogatóink, vásárlóink elvárásait.

Letöltés